گزارشی ازدیدگاه های هنرمندان/

فصل جدید فرهنگ و هنر استان مرکزی/ هنرمندان همچنان در انتظار تدبیرهای مادی و معنوی