گزارش مهر/

مردمانی که جنس سبدهایشان با خانه هایشان یکی است/ کپرنشینان در انتظار سبد کالا