مهر بررسی می کند؛

زمستان بهاری میانکاله/ سهم نداشتن بهشت پرندگان از گردشگری و اشتغال