توفیقی:

هدف اصلی غرب، تحریم "علم و فناوری" ایران است/ جشن چهل سالگی دانشگاه شاهرود برگزار شد