مشاور عالی وزیر علوم :

کارنامه علمی کشور یکی از کارنامه های درخشان جمهوری اسلامی است

کد N131625