گزارش مهر/

لغزش دستان جوهری شاعر در مکانیکی های همدان/ "عرفان" زمان و مکان ندارد