پس از 30 سال/

پیکر پاک شهید فرجی بر روی دستان مردم تاکستان تشییع شد