وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اجتماعی سوریه بیانیه مشترک همکاری امضا کردند

زنان و جامعه

در این بیانیه مشترک همکاری،بر گسترش تعاملات دوجانبه و توسعه مسائلی از جمله همکاری در زمینه آموزشهای فنی و حرفه‌ای، توسعه کارآفرینی و حمایت‌های اجتماعی تاکید شده است.

ایلنا: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اجتماعی  سوریه در زمینه توسعه همکاری، بیانیه ی مشترک همکاری امضا کردند.در این بیانیه بر گسترش تعاملات دوجانبه درامور بهزیستی و توانبخشی، اقدامات توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و معلولان تاکید شده است.

به گزارش ایلنا؛ در جریان دیدار خانم کنده الشماط، وزیر امور اجتماعی جمهوری عربی سوریه از جمهوری اسلامی ایران و مذاکره با علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دو طرف با ابراز خرسندی نسبت به ارتقاء روابط و همکاری‌های دو کشور و نیز در راستای تحکیم مناسبات دوستانه، بیانیه ی مشترک همکاری امضا کردند.

در این بیانیه مشترک همکاری، بر گسترش تعاملات دوجانبه و توسعه مسایل مورد علاقه از جمله همکاری در زمینه توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای، امور بهزیستی و توانبخشی، اقدامات توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و معلولان، همکاری در توسعه کارآفرینی و تبادل تجربیات امور کاریابی‌ها، مدیریت روابط کار، گسترش حمایت‌های اجتماعی، همکاری و تبادل تجربیات در مورد فراگیر نمودن تعاونی‌های تولیدی و خدماتی، صدور خدمات فنی و مهندسی، ارایه خدمات مشاوره‌ای در زمینه حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و مشاغل خرد و صیانت از نیروی شاغل اتباع دو کشور بر اساس منافع مشترک تاکید شده است.

کد N83966