شکار لحظه زیبای صاعقه در آسمان تبریز

صاعقه

فیلمی از غرش و روشنایی عجیب آسمان تبریز را ببینید.

شکار لحظه زیبای صاعقه در آسمان تبریز فیلمی از غرش و روشنایی عجیب آسمان تبریز را ببینید.

کد N2403127