نطق تند نماینده‌ای که به خاطر اخلال در بازار خودرو ۶۱ ماه حبس گرفت!

محمد عزیزی ,نماینده مجلس, معاونت اخلال در نظام توزیعی خودرو

محمد عزیزی نماینده مجلس به جرم معاونت اخلال در نظام توزیعی خودرو به ۶۱ ماه حبس محکوم شده است.

نطق تند نماینده‌ای که به خاطر اخلال در بازار خودرو ۶۱ ماه حبس گرفت!محمد عزیزی نماینده مجلس به جرم معاونت اخلال در نظام توزیعی خودرو به ۶۱ ماه حبس محکوم شده است.

کد N2401491