این انبارهای غیرقانونی عامل گرانی ماشین‌هاست!

قیمت خودرو,بازار خودرو,خودرو

عده‌ای سودجو برای آشفته کردن بازار خودرو،ماشین ها را دپو کردند.

این انبارهای غیرقانونی عامل گرانی ماشین‌هاست!عده‌ای سودجو برای آشفته کردن بازار خودرو،ماشین ها را دپو کردند.

کد N2398109