آفتاب

غذا دادن به سنجاب

غذا دادن به سنجاب

نگهبان یک پارک در شهر "صوفیه" بلغارستان در حال غذا دادن به یک سنجاب / رویترز


کد N2367486

وبگردی