مجتمع بیمارستانی و نقاهتگاه ۲۰۰۰ تخت‌خوابی ارتش در تهران

کد N2366987