دلیل احضار سردار شهید قاسم سلیمانی به دادگاه چه بود؟

سردار سلیمانی, شهید سردار سلیمانی, سردار شهید قاسم سلیمانی

روایت امیرعبداللهیان از احضار شهید حاج قاسم سلیمانی به یک دادگاه را ببینید.

دلیل احضار سردار شهید قاسم سلیمانی به دادگاه چه بود؟روایت امیرعبداللهیان از احضار شهید حاج قاسم سلیمانی به یک دادگاه را ببینید.

کد N2341434