شوخی منشوری سامان گوران و تقلید صدای شهاب مظفری در برنامه زنده!

سامان گوران, تقلید صدا

سامان گوران در برنامه زنده تلویزیون صدای شهاب مظفری را تقلید کرد.

شوخی منشوری سامان گوران و تقلید صدای شهاب مظفری در برنامه زنده!سامان گوران در برنامه زنده تلویزیون صدای شهاب مظفری را تقلید کرد.
کد N2340779