افشاگری روح الله زم در دادگاه

روح الله زم, دادگاه روح الله زم

روح الله زم که امروز در دومین جلسه دادگاه حاضر شد، در دادگاه اسامی موسسین آمدنیوز را افشا کرد.

افشاگری روح الله زم در دادگاهروح الله زم که امروز در دومین جلسه دادگاه حاضر شد، در دادگاه اسامی موسسین آمدنیوز را افشا کرد.
کد N2340686