آفتاب
تقویم نجومی ماه منتشر شد؛

آسمان بهمن میزبان چه رویدادهای نجومی است

آسمان بهمن میزبان چه رویدادهای نجومی است

در تقویم نجومی بهمن ماه می توان دیرهنگام‌ترین ظهر شرعی، رصد صورت فلکی سرطان و بهترین زمان رصد زمین تاب ماه را رصد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کشور ما ایران از نظر نجوم شرایط خوبی دارد از این رو می‌توان بسیاری از رویدادهای نجومی را به راحتی رصد کرد.

در همین راستا در صدد برآمدیم تا رویدادهای نجومی بهمن ماه امسال را مرور کنیم.

جمعه ۴ بهمن

در این روز مقارنه ماه و پلوتو در ۰۲:۱۷ رخ می دهد؛ در این رویداد حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و پلوتو در ۰۲:۱۸ برابر با ۱ درجه است. همچنین حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و زحل در ۰۳:۵۴. برابر با ۱.۹ درجه است.

در این تاریخ همچنین مقارنه ماه و زحل در ۰۳:۵۷ رخ می دهد.

شنبه ۵ بهمن

در روز شنبه ماه نو در ساعت ۰۱:۱۳ رخ می دهد. در این زمان ماه بین زمین و خورشید قرار می‌گیرد. در پنجم بهمن ماه، صورت فلکی سرطان در مقابله و ۱۹:۴۵ بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود این رویداد تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت.

همچنین مقارنه ماه و عطارد در ۲۲:۴۷ با حداقل جدایی زاویه‌ای ۱.۵ درجه در ساعت ۲۳:۱۵ اتفاق می افتد.

یکشنبه ۶ بهمن

حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و دلتا جدی در ۱۶:۰۴۴ در روز یکشنبه اتفاق می افتد. در این زمان جدایی آنها ۱.۷ درجه است که البته ماه و دلتا جدی در ۱۸:۳۴ با جدایی ۲ درجه قابل مشاهده هستند. در این تاریخ مقارنه ماه و دلتا جدی در ۱۳:۳۷ رخ می دهد.

دوشنبه ۷ بهمن

بعد از غروب خورشید هفتم بهمن ماه، بهترین موقعیت برای مشاهده «زمین‌تاب ماه» است. در این تاریخ نور خورشید به زمین تابیده و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه دیده می شود و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می‌کند که به آن زمین‌تاب می‌گویند.

در این تاریخ مقارنه زهره و نپتون در ۲۲:۵۴ رخ می دهد که در ساعت ۲۳:۳۴ جدایی آنها ۴ دقیقه کمانی است.

سه شنبه ۸ بهمن

مقارنه ماه و زهره در ۰۹:۱۶ روز سه شنبه رخ می دهد که حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و زهره در ۱۷:۴۷ است. در این زمان جدایی آنها ۴.۴ درجه است. در ساعت ۱۸:۱۷ ماه و زهره با جدایی ۴.۴ درجه قابل مشاهده هستند.

مقارنه ماه و نپتون در ۰۸:۲۰ نیز در همین تاریخ رخ می دهد؛ حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و نپتون در ساعت ۱۵ رخ می دهد که در این زمان جدایی آنها ۴.۶ درجه است. این دو در ساعت ۱۹:۰۰ با جدایی ۴.۸ درجه قابل مشاهده هستند.

چهارشنبه ۹ بهمن

مقابله دلتا سرطان در ساعت ۰۸:۲۰ روز چهارشنبه نهم بهمن ماه رخ می دهد؛ این بهترین زمان مشاهده ستاره «دلتا سرطان» است زیرا در نیمه شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد. قدر این ستاره برابر با ۳.۹ بوده و با چشم غیر مسلح به خوبی قابل مشاهده است.

پنجشنبه ۱۰ بهمن

در این تاریخ، ماه در ساعت ۰۷:۲۴ در بیشترین فاصله از زمین برابر با ۴۰۵۲۸۷ کیلومتر قرار می گیرد. رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر ۶.۸ درجه شمالی می‌رسد و قطب شمال ماه در معرض دید قرار می‌گیرد. رخگرد طولی نیز ۱.۶ درجه غربی است.

حداقل جدایی زاویه‌ای بین عطارد و دلتا جدی در ۱۴:۵۷. در این زمان جدایی آنها ۱.۲ درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. همچنین در این تاریخ مقارنه عطارد و دلتا جدی در ۲۲:۲۹ اتفاق می افتد.

جمعه ۱۱ بهمن

حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و اورانوس در ۰۸:۵۸ یازدهم بهمن ماه رخ می دهد؛ در این زمان جدایی آنها ۵ درجه است که برای ما قابل مشاهده نیستند. اما در ساعت ۲۳:۴۸ با جدایی ۷.۴ درجه قابل مشاهده هستند.

مقارنه ماه و اورانوس نیز در ساعت ۰۶:۱۹ رخ خواهد داد.

یکشنبه ۱۳ بهمن

تربیع اول ماه در ۰۵:۱۲ روز ۱۳ بهمن ماه رخ می دهد؛ در این تاریخ رخگرد ماه در ۲۱:۰۴ به مقدار چشمگیر ۷.۶ درجه می‌رسد (۵.۸ درجه غربی و ۵ درجه شمالی).

دوشنبه ۱۴ بهمن

مقارنه ماه و خوشه پروین در ۱۰:۲۹ در این تاریخ رخ می دهد. همچنین در ۱۴ بهمن ماه سیارک «وستا» در این روزها در بهترین حالت رصد عصرگاهی قرار دارد. قدر آن ۷.۶ است که بوسیله دوربین‌های دوچشمی یا تلسکوپهای کوچک می‌توان آن را مشاهده کرد.

سه‌شنبه ۱۵ بهمن

حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و دبران در ۰۹:۰۹ در این تاریخ رخ می دهد. در این زمان جدایی آنها ۲.۲ درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. ساعاتی قبل از این در ۰۲:۲۹ با جدایی ۵.۱ درجه قابل مشاهده هستند.

مقارنه ماه و دبران در ۰۹:۴۶ اتفاق می افتد.

همچنین در این تاریخ پایان فعالیت بارش شهابی اسد اصغری است.

چهارشنبه ۱۶ بهمن

در این تاریخ رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر ۷ درجه غربی می‌رسد و دهانه گریمالدی کاملاً قابل مشاهده می‌شود. رخگرد عرضی نیز ۱.۸ درجه شمالی است.

پنجشنبه ۱۷ بهمن

حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و مو جوزا در ساعت ۰۸:۱۸ اتفاق می افتد. در این زمان جدایی آنها ۰.۲ درجه است. ساعاتی قبل از این در ۰۴:۲۹ با جدایی ۲.۷ درجه قابل مشاهده هستند.

همچنین در این تاریخ ماه در ساعت ۱۲:۱۶ در گره صعودی قرار دارد. عرض دایرة‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.

میل ماه در ساعت ۱۹:۳۹ برابر با ۲۳.۳ درجه است. این بیشترین میل شمالی ماه در این ماه قمری است.

جمعه ۱۸ بهمن

مقارنه ماه و بتا جوزا (پولوکس) در ۱۵:۱۵ در ۱۸ بهمن ماه رخ میدهد.

شنبه ۱۹ بهمن

مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل در ۱۳:۱۵ نوزدهم بهمن ماه رخ میدهد؛ حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و خوشه کندوی عسل در ۱۳:۱۶ است. در این زمان جدایی آنها ۰.۵ درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. ساعاتی قبل از این در ۱۹:۰۶ با جدایی ۴.۱ درجه قابل مشاهده هستند.

یکشنبه ۲۰ بهمن

ماه بدر در ۱۱:۰۴ بیستم بهمن ماه رخ می دهد. همچنین در این تاریه دنباله دار ۱۵۵P/Shoemaker در نزدیکترین فاصله از زمین برابر با ۱۶۵.۵۳ میلیون کیلومتر قرار دارد.

دوشنبه ۲۱ بهمن

مقارنه ماه و قلب العقرب در ۰۰:۲۵ دوشنه ۲۱ بهمن ماه اتفاق می افتد. حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و قلب العقرب در ۰۳:۵۲. در این زمان جدایی آنها ۳.۱ درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند.

حداکثر کشیدگی عصرگاهی عطارد در ۱۷:۱۶ در این تاریخ است. همچنین ۲۱ بهمن بهترین زمان برای رصد عطارد پس از غروب خورشید است. عطارد در ۱۸ درجه‌ای خورشید و از قدر ۰.۵- است که به راحتی با چشم غیر مسلح دیده می‌شود. بهترین زمان برای رصد عطارد ۱۸:۳۰ است که ارتفاع آن ۱۱ درجه است.

ماه در ساعت ۲۳:۵۲ در کمترین فاصله از زمین برابر با ۳۶۰۵۴۲ کیلومتر است.

چهارشنبه ۲۳ بهمن

در این تاریخ معادله زمان (اختلاف زمان بین ساعت آفتابی و ساعت) به مقدار بیشینه ۱۴- دقیقه و ۱۴ ثانیه می‌رسد. در این روز همچنین دیرهنگام‌ترین ظهر شرعی در این روز رخ می‌دهد.

مقارنه مشتری و پی قوس در ۱۰:۴۹ در این تاریخ رخ می دهد؛ در این تاریخ عطارد در ساعت ۰۸:۳۵ در کمترین فاصله از خورشید برابر ۴۶ میلیون کیلومتر قرار دارد.

۲۳ بهمن ماه رخگرد عرضی ماه در ۱۴:۳۰ به مقدار چشمگیر ۶.۶ درجه جنوبی می‌رسد و قطب جنوب ماه کاملاً در معرض دید قرار می‌گیرد.

مقارنه ماه و گاما سنبله در ۱۷:۱۶ در این تاریخ رخ می دهد.

همچنین در این تاریخ حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و گاما سنبله در ۱۸:۰۸. در این زمان جدایی آنها ۲ درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. ساعاتی بعد در ۲۲:۱۸ با جدایی ۳.۴ درجه قابل مشاهده هستند.

همچنین در این تاریخ سیارک جونو در ساعت ۲۳:۰۴ در اقامت شرقی قرار می‌گیرد و حرکت رجعی را آغاز می‌کند. با قدر ۹.۸ توسط چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست و با تلسکوپهای کوچک مشاهده‌پذیر است.

پنجشنبه ۲۴ بهمن

مقارنه ماه و سماک اعزل در ساعت ۱۴:۰۳ در این تاریخ رخ می دهد.

جمعه ۲۵ بهمن

در این تاریخ رخگرد ماه در ساعت ۲۱:۰۳ به مقدار چشمگیر ۷.۷ درجه می‌رسد (۵.۴ درجه شرقی و ۵.۵ درجه جنوبی).

یکشنبه ۲۷ بهمن

تربیع آخر ماه در ۰۱:۴۸ در این روز رخ می دهد. حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و بتا عقرب در ۱۴:۱۱ خواهد بود. در این زمان جدایی آنها ۱.۲ درجه است. این دو ساعاتی قبل در ۰۶:۳۱ با جدایی ۳.۹ درجه قابل مشاهده هستند.

همچنین در این روز مقارنه ماه و دلتای عقرب در ۱۱:۴۳ رخ می دهد. مقارنه ماه و بتای عقرب نیز در ساعت ۱۳:۵۷.

حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و دلتا عقرب در ۱۲:۵۷ در ۲۷ بهمن اتفاق خواهد افتاد. در این زمان جدایی آنها ۴.۲ درجه است. ساعاتی قبل در ۰۶:۳۷ با جدایی ۵.۳ درجه قابل مشاهده هستند.

در این تاریخ عطارد در ساعت ۱۱:۴۰ در اقامت شرقی است و حرکت رجعی خود را آغاز می‌کند. قدر آن ۰.۷ است و با چشم غیر مسلح قابل رویت است.

دوشنبه ۲۸ بهمن

در این تاریخ مقارنه ماه و قلب العقرب در ۲۲:۰۵ اتفاق خواهد افتاد.

همچنین در این تاریخ رخگرد طولی ماه در ۰۹:۳۰ به مقدار چشمگیر ۶.۶ درجه شرقی می‌رسد. رخگرد طولی ماه نیز ۲.۵ درجه جنوبی است.

چهارشنبه ۳۰ بهمن

در روز چهارشنبه حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و مریخ در ۱۷:۴۷ است؛ در این زمان جدایی آنها ۰.۴ درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. ساعاتی قبل در ۰۴:۳۷ با جدایی ۶.۶ درجه قابل مشاهده هستند.

در این تاریخ ماه در ۰۳:۴۵ در گره نزولی قرار دارد. عرض دایرة‌البروجی ماه برابر با صفر و روبه‌کاهش است.

حداقل جدایی زاویه‌ای بین ماه و لاندا قوس در ۰۱:۲۶ است. در این زمان جدایی آنها ۱.۹ درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. ساعاتی بعد در ۰۵:۰۶ با جدایی ۲.۷ درجه قابل مشاهده هستند.

قلب الاسد در ساعت ۰۸:۱۶ در مقابله قرار دارد و بهترین زمان برای رصد آن است. نیمه شب از نصف‌النهار ناظر می‌گذرد و تمام شب در آسمان است. قدر آن ۱.۴ است و با چشم غیر مسلح به راحتی دیده می‌شود.

میل ماه در ساعت ۱۲:۲۷ برابر با ۲۳.۲- درجه است. این جنوبی‌ترین مقدار میل ماه در این ماه قمری است.
کد N2326376

وبگردی