فیلم | ویروس کرونا چه می‌کند؛ رقت انگیز است

ویروس مرگبار تنفسی,ویروس کرونا

ویروس کرونا تاثیرهای ناخوشایندی روی افراد می‌گذارد. در این فیلم نمونه‌ای کوچک از آن را ببینید ...

فیلم | ویروس کرونا چه می‌کند؛ رقت انگیز استویروس کرونا تاثیرهای ناخوشایندی روی افراد می‌گذارد. در این فیلم نمونه‌ای کوچک از آن را ببینید ...