آقای سعید ابوالحسنی، به سمت سرپرست مرکز رشد، کارآفرینی و ارتباط با جامعه منصوب شد

دانشگاه سوره, سعید ابوالحسنی

آقای سعید ابوالحسنی ، با حکم محمد حسین ساعی، به سمت سرپرست مرکز رشد، کارآفرینی و ارتباط با جامعه منصوب شد. همچنین به عنوان مشاور رئیس دانشگاه در امور دانشجویان غیر ایرانی نیز حکم انتصاب گرفت.علیرضا نیاکان
کد N2325519