بازدید معاون اول رییس جمهوری از بناهای تاریخی شهر سمرقند

کد N2275489