آفتاب
دبیر علمی کنگره پریودونتولوژی عنوان کرد؛

رونمایی از اطلس بهداشت دهان و دندان

رونمایی از اطلس بهداشت دهان و دندان

دبیر علمی نوزدهمین کنگره پریودونتولوژی، گفت: کارگاه طراحـی لبخنـد بـه شـکل سـخنرانی پریـو و پروتـز ارائـه و بـرای اولیـن بـار طراحـی کامـل دیجیتال و روش هـای فتوگرافی بـه بحـث گذاشته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عمید، افزود: کارگاه طراحـی لبخنـد بـه شـکل دو سـخنرانی پریـو و پروتـز ارائـه خواهـد شـد و بـرای اولیـن بـار طراحـی کامـل دیجیتال و روش هـای فتوگرافی بـه بحـث گذاشـته می شـوند.

وی ادامه داد: کارگاه ارگونومـی در طبابـت هـم به شـکل عملـی با حضـور مربی بدنسـاز  اجـرا خواهـد شـد. در کنـار این کارگاه ها یـک کارگاه ایمنی لیزر را برای اولیـن بـار در برنامه هـای کنگـره ارائـه می دهیم  کـه توسـط پروفسـور مایسـتر بـا ارائـه سـرتیفیکیت رسـمی از انجمـن پریـو انجـام خواهـد شـد و بـرای همکارانـی کـه در زمینـه لیـزر فعالیـت میکننـد و اطلاعـات بیشـتری در مـورد ایمنـی لیـزر می خواهند کسـب کننـد، بسـیار مفیـد خواهـد بود.

عمیـد بیـان کرد: قسـمت دیگـری از برنامـه علمـی مـا پنل هـای گفتگـو اسـت کـه بـا دو عنـوان کلـی ارائـه می شـود. ایـن پنل هـا بـه شـکل پرسـش و پاسـخ و با حضور اسـاتید رشته های مختلف بـه شـکل موضوع داغ برگزار خواهد شـد. دو موضوعی کـه بـا مشـورت اسـاتید انتخـاب کردیـم یکـی در مـورد طرح درمـان اینکه در چـه مـواردی نگهـداری دنـدان بـر ایمپلنـت ارجـح اسـت و در چـه مـواردی خـارج کـردن دنـدان ناچـار خواهـد بـود.

وی ادامه داد: پنـل بعـدی در مورد ایمپلنت کوتاه است. در کنار ایـن پنل ها، پنل اخلاق حرفه ای را داریـم کـه رئیس جامعـه دندانپزشـکی ایـران سخنرانی خواهد داشت.

عمید گفت: پنل اخلاق و در واقع پزشـکی قانونی کمک شـایانی به بسـیاری از همکاران می کنـد چرا کـه بـا دیـدن موارد مختلـف که در نظـام پزشـکی بـا آن مواجـه شـدند می تواننـد راه و روشـی را در کلینیـک انتخـاب کننـد کـه بـا حداقـل مخاطـرات همـراه باشـد.

وی افزود: پنـل دیگـری کـه بـرای مـا خیلـی مهـم بـوده و همیشـه در کنگره هـای انجمـن برگزارشـده پنـل بهداشـت و پیشـگیری بـوده اسـت. امسـال نیـز ایـن پنـل بـا همـکاری انجمـن بهداشـت کاران دهـان و دنـدان انجـام خواهد شـد.

عمید گفت: در ایـن پنـل افتخـار داریم تـا از اولیـن کتـاب اصلی اطلـس بهداشـت دهـان و دنـدان کـه به همـت خانم دکتـر عطارباشـی تهیـه و تدوین شـده اسـت رونمایی کنیـم و امیـدوارم کـه همـکاران از این کتـاب حداقل یک یا چند نسـخه در مطبشـان یا کلینیکشـان داشته باشـند تـا بسـیاری از دسـتیاران و کادر پرسـتاری که بـا شـیوه های مختلـف بهداشـت دهـان و دنـدان و ایمپلنـت آشـنا نیسـتند، بتوانند از این کتاب اسـتفاده کنند .

دبیـر علمـی نوزدهمیـن کنگـره بین المللـی انجمـن علمـی پریودنتولـوژی ایـران ادامـه داد: در کنـار ایـن برنامه هـا بیـن ۳ تـا ۷ برنامـه جراحـی زنـده خواهیـم داشـت کـه سـعی کردیـم بـا ارائـه موارد مختلف، همـکاران یـک دوره جامعـی از جراحی هـای پریـو و ایمپلنـت داشـته باشـند.

نوزدهمین کنگره پریودنتولوژی ایران ۱۶ تا ۱۹ مهر ۹۸ در هتل المپیک برپا است.
کد N2260857

وبگردی