آفتاب

رونمایی از الواح هخامنشی استرداد شده به ایران

رونمایی از الواح هخامنشی استرداد شده به ایران

مراسم رونمایی از الواح هخامنشی استرداد شده از موسسه شرق شناسی شیکاگو به ایران ظهر چهارشنبه در موزه ملی ایران برگزار شد.

مهرکد N2257522

وبگردی