عاشورای بی شاخص

عاشورا,تحریف های عاشورا

تحریف‌هاي عاشورا، ناشی از نوع نگاه «شورمآب» ما به اين بلای بشری و تقابل حق و باطل تاریخی است و واسفا كه ما از ديرباز از دریچه جناح یزیدیان و جريان امویان به این واقعه نگریسته‌ایم!

کربلا دو رو دارد: یک رویش سفید و یک رویش سیاه،
کربلا دو وجه دارد: یک وجه حماسی و وجه ديگرش جنایی
کربلا دو منظر دارد: یک منظر باطل و یک منظر حق
کربلا دو زبان دارد: یک زبان بدبختی، یک زبان خوشبختی.
و كربلا آفرينشگر دو فرهنگ است:
فرهنگ ذلت و فرهنگ عزت!
و بايد كه به کربلا با دو چشم نگریست: چشمي براي ديدن نكبت‌ها و ذليل‌ها و چشمي براي ديدن نيكبخت‌ها و عزيزها!
تحریف‌هاي عاشورا، ناشی از نوع نگاه «شورمآب» ما به اين بلای بشری و تقابل حق و باطل تاریخی است و واسفا كه ما از ديرباز از دریچه جناح یزیدیان و جريان امویان به این واقعه نگریسته‌ایم! عاشورا را سیاه و جنایی و آن را موجد بدبختی، تحريم آب و تحميل اسارت دیده‌ایم و این نگاه، همانی است که دستگاه تبلیغاتی، قصه‌ساز و رسانه‌ای یزید و بنی‌امیه، براي انحراف از اصل مسأله، طراحي و پس از عاشورا به دست خودي‌هاي ما، آن را اشاعه داده‌اند! و آنچه در برخورد كوفيان و مجلس مشهور یزید و در مسير شام با اسیران واقع شد، آغاز بنانهي اين تحميق، در نگاه و باور مسلمان‌ها بود و جهت مقابله سرداران پیام‌آور عاشورا؛ جناب زینب و حضرت سجاد(ع) براي افشای روي سیاه، وجه جنایت، باطل، بدبختی و ذلت یزیديان و اصلاح روايت سفيدي، زيبايي و سعادت شهيدان و زندگان پيام‌رسان عاشورا بود!
تا جهت عزاداری‌ها و سوگ‌نشینی‌های ما از وجه ذلیلانه و جنایی و سیاه خواهانه يزيديان به نگاه عالمانه، حكيمانه و عزت‌بينانه سرداران بازگشته از عاشورا و کربلا يعني؛ حضرات زينب و سجاد(ع) تغيير نیابد و این واقعه را برگ سفیدی از تاریخ مقابله و پیروزی حق بر باطل نبینیم و پیام عاشورا را سراسر روشنایی، آزادیخواهی، عدالت‌جویی، نجات از سیاهی و نكبت و ذلت و بندگي و اسارت نام و نان ندانیم و به سوی «راستي‌شناختي» و «کاربرد درست» اهداف کربلا در زندگی معاصر خویش گام نزنیم، رهرو آن دسته از مديحه و سوگ‌سرايان سياه‌نگر و برون‌آمده از جريان يزيديان!خواهيم بود كه از کربلا جز ثوابی برای آخرت! و نوشیدن جرعه‌های احساسي آن، طَرفی ديگر را نمي‌جويند!
اگر انقلاب معاصر اسلامي، برآمده از عاشورا و صراط سفيد كربلاست، بايد براي اصلاح نگاه و جهت‌گيري راست و درست شهروندان حسيني‌طلب انقلاب، شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري، تعيين شود تا هر دولتي در دوره مسئوليت خود ميزان دستيابي به آن شاخص‌‌ها را مشخص و اعلام نمايد!
کد N2242864