آفتاب
یادداشت اول؛

نماینده وزیر صمت چه ماموریتی دارد؟

نماینده وزیر صمت چه ماموریتی دارد؟

براساس قانون نظام‌صنفی هیات رییسه اتاق اصناف ایران هفت عضو دارد؛ سه نفر از صنوف تولیدی، سه نفر از صنوف توزیعی و یک نفر به نمایندگی از وزیر صمت این ترکیب را تشکیل می دهند.

سرویس اقتصادی آفتاب: براساس قانون نظام‌صنفی هیات رییسه اتاق اصناف ایران هفت عضو دارد؛ سه نفر از صنوف تولیدی، سه نفر از صنوف توزیعی  و یک نفر به نمایندگی از وزیر صمت این ترکیب را تشکیل می دهند.

قانونگذار نفر هفتم را با این‌ تدبیر پیش بینی و به انتخاب وزیر صمت گذاشت تا او به نمایندگی از دولت و بخش حاکمیت متعادل کننده منافع دوبخش تولید و توزیع اصناف کشور باشد و در مواقع مهم که تصمیم‌ جمعی برگزیدگان‌ اصناف در اتاق اصناف ایران به جمع بندی نمی رسد یا تصمیم شان متناسب با اقتضائات کشور نیست، ورود کند.

او همچنین باید از یک سو ایفاگر نقش و اراده دولت در میان‌ اصناف و از سویی بازتاب دهنده راستین خواست تشکلهای صنفی  در مسایل مهم حوزه بازار و اصناف در ان سو باشد.

در دوره های گذشته وزیرصمت برای ایفای نقش متعادل کننده، یکی از معاونان مرتبط و آشنای به امور را به عنوان نماینده به جمع منتخبین اصناف می فرستاد و منصوب وزیر، نقش یک رابط دوطرفه فعال و بدون‌غرض فی مابین اصناف و حاکمیت  را ایفا می کرد.

او صدای اصناف در دولت و صدای دولت‌ در اصناف بود.

اما با استقرار رضا رحمانی در وزارت صمت این روال قدیم و مقبول، بسان دیگر ابتکارات وزیر تغییر کرد و یکی از اعضای هیات رییسه اتاق اصناف تهران که سردمدار یک‌جریان صنفی/ سیاسی بود، با حکم وزیر نفر هفتم‌ هیات رییسه اتاق اصناف ایران شد.

جدا از بازتابی که این‌ انتخاب در حوزه فعالان‌ صنفی بواسطه سوابق عملکردی و حاشیه های او داشت، انتخاب وزیر این‌ ذهنیت را تداعی کرد که عملکرد وزارت صمت دولت‌ تدبیر و امید موجب تقویت شکاف سیاسی و صنفی میان قاطبه اصناف شود.

این شکاف به‌ مدد حذف برخی روسای اتحادیه های صنفی تهران آن هم پیش از برگزاری انتخاباتهای صنفی شان  و تلاش برای حذف برخی اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران‌، عملا عمیق تر شده و دوپارگی اصناف را که برخلاف منافع ملی کشور و آنهم‌ در شرایط کنونی بازار جنبه امنیتی دارد، بیشتر نموده است.

درهم ریختگی در هیات رییسه اتاق اصناف تهران که متولی ساماندهی بازار پایتخت است و آشفتگی وضعیت‌ مدیریتی در هیات رییسه اتاق اصناف ایران که مسوولیت مهمی در نظام‌ توزیع و تنظیم بازار در شرایط ویژه کشور  برعهده دارد و می بایست برنامه جامعی برای  کنترل و بازرسی ۲/۵میلیون بنگاه صنفی داشته و نقش بازوی پرتوان نظام‌در شرایط کنونی کشور را ایفا نماید، خود شاهد این‌مدعا است که نظام مدیریتی اصناف از یک بحران اساسی و فقدان‌ یک‌ مدیریت جامع و متمرکز رنج می برد که تصمیم‌وزیر در آن‌بی تاثیر نیست.

این‌بحران‌می بایست بزودی و فورا رفع گردد.

آقای رحمانی! قدما در امثال و حکم می گویند"خود کرده را تدبیر نیست"

تکمله  و محور بخش مهمی از پرسشهای نمایندگان‌مجلس از شمامرتبط با حوزه اصناف است.

یکبار ۲۴ سوال نمایندگان‌ مجلس و سوالات طراحان‌ استیضاح تان را مرور کنید.

یکبار به خودتان‌ فرصت نگاه به عملکرد ۹ماهه هیات رییسه اتاق اصناف ایران را بدهید و از آنان‌ و نماینده تان‌ بخواهید جز برخی کارهای شعاری و حاشیه ساز که باید پاسخ دهند، چه کاری را به سرانجام‌ رسانده اند؟

کدام‌گره را از پای شما که نه، از پای اصناف و نظام‌ تولید و توزیع کشور گشوده اند و چه گام‌ عملیاتی برای غلبه بر تحریمها برداشته اند؟

بپرسید برنامه شان برای راهبری اصناف تهران و ایران‌ چیست؟

بپرسید سرمایه موجود در اصناف چقدر است این سرمایه و منابع انسانی آن‌ کجاست و در چه اموری در چرخش است و این‌امور چه نسبتی با نیازهای کنونی کشور دارد؟


در این‌ باره طی سلسله مطالبی باز خواهیم‌ نوشت. انشالله

سعید نفر
کد N2241734

وبگردی