آفتاب

آقای وزیر صمت! کارگروه پوشاک بر اساس کدام‌مستندات قانونی شکل گرفته و با چه مکانیسمی نظارت میشود؟

آقای وزیر صمت! کارگروه پوشاک بر اساس کدام‌مستندات قانونی شکل گرفته و با چه مکانیسمی نظارت میشود؟

چندی است با حضور ابراهیم‌ درستی نماینده وزیر در هیات رییسه اتاق اصناف ایران، ابوالقاسم‌شیرازی رییس اتحادیه فروشندگان پوشاک تهران و توکلی یک فردحقیقی در بازار تهران، کارگروهی تحت عنوان پوشاک شکل گرفته و پارچه های واردتی را از وارد کنندگان‌ در اختیار گرفته و خود توزیع می کنند!

آفتاب: اینکه این‌کارگروه خلق الساعه بر اساس کدام‌مصوبه و با تایید کدام‌مرجع قانونی شکل گرفته و بر چه اساسی پارچه ها را در اختیار گرفته و با چه شیوه و قیمتی توزیع می کند و به چه علت از وارد کنندگان‌ به صورت دلاری درصد می گیرد ، سوالات جدی است که وزیر صمت می بایست به آن پاسخ دهد.

آیا این‌ شیوه کارگروه خلق الساعه پوشاک با اطلاع و نظارت شخص وزیر صمت انجام‌می شود؟

خوب است دادستانی کشور و  سازمان‌بازرسی و نظارت کشور در این‌پرونده ورود کند.

اطلاعات ویژه ای در این‌خصوص بزودی منتشر می شود.
کد N2233192

وبگردی