فیلم | یک دقیقه حرم امیرالمومنین(ع) را زیارت کنید؛ عیدتان مبارک

حرم امیرالمومنین ع , عید غدیر

یک دقیقه حرم امیرالمومنین(ع) را زیارت کنید؛ عیدتان مبارک.

فیلم | یک دقیقه حرم امیرالمومنین(ع) را زیارت کنید؛ عیدتان مبارکیک دقیقه حرم امیرالمومنین(ع) را زیارت کنید؛ عیدتان مبارک.
کد N2230655