توضیحات حقوقی براتی درباره محرومیت استقلال

محرومیت استقلال

رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال در خصوص طلب مهاجم خارجی استقلال و محرومیت آبی پوشان توضیحاتی ارائه کرد.

توضیحات حقوقی براتی درباره محرومیت استقلالرئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال در خصوص طلب مهاجم خارجی استقلال و محرومیت آبی پوشان توضیحاتی ارائه کرد.

کد N2210654