اخبار BTS

دکل های مخابراتی،BTS،خطرات خطدکل های مخابراتی برای شهروندان

مردم در خطر ارتباطات الکترونیکی

فناوری برای همه مردم جهان چیز ارزشمندی محسوب می شود. اما پیشرفت فناوری های مختلف و گسترش استفاده از آنها چندان هم بی ضرر نبوده و در برخی موارد خطرات بزرگی را نیز برای سلامت انسان به همراه داشته است.