اخبار تهدید رئیس جمهوری آمریکا برای نابودی مراکز فرهنگی