اخبار کینه جوان افغانی

قتل، کینه جوان افغانی، نگاه چپ، اعدام

امتداد «نگاه چپ» به چوبه دار گره خورد

امتداد کینه دو ساله چند جوان افغانی که به خاطر «نگاه چپ» آغاز شده بود در حالی سپیده دم روز سه شنبه گذشته به طناب دار گره خورد که چندین بار نزاع و درگیری آن‌ها در نهایت جنایت مسلحانه خیابانی را در مشهد رقم زد.