اخبار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرتضی براری،ماهواره

امسال ۳ ماهواره در مدار قرار می گیرند

‎رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه امسال سه ماهواره ناهید ۱، ظفر و پارس ۱ در مدار قرار می گیرند گفت:تا سال ۱۴۰۴ ماهواره سنجشی باقدرت تفکیک تصاویر یک متر می‌سازیم.