اخبار جلسه هیات دولت

جلسه هیات دولت، اولین جلسه هیات دولت در سال 99

اولین جلسه هیات دولت در سال ۹۹ - ۴فروردین

اولین جلسه هیات دولت در سال ۱۳۹۹ تشکیل شد در این جلسه بحث‌هایی راجع به مسائل کرونا ،اقداماتی که شده و اقداماتی که باید انجام بگیرد و نیز به مسائل بودجه و آنچه در سال جدید، به عنوان جهش تولید مطرح و مورد بحث قرار گرفت.