اخبار تمرینات استقامتی برای جلوگیری از ابتلا به دیابت