اخبار افسردگی پس از زایمان

افسردگی، افسردگی پس از زایمان

افسردگی تلخی که با احساس شیرین مادری همراه است

افسردگی پس از زایمان به عنوان یکی از افسردگی های شایع این روزها به اعتقاد بسیاری از روانشناسان نزدیک به ۸۰ درصد از مادران را درگیر می کند؛ آسیبی که بی توجهی به آن گاه با انتشار برخی از اخبار نظیر قتل فرزند و آسیب رسانی به وی نیز همراه شده است.