اخبار ارومیه

دریاچه ارومیه

ایده‌های برتر برای نجات دریاچه ارومیه معرفی می‌شوند

ایده‌ها و محصولاتی که به بهبود وضعیت منابع آبی و در نهایت حیات دریاچه ارومیه کمک کنند، در قالب نخستین جشنواره «ایده‌ها و محصولات نوآورانه برای احیای دریاچه ارومیه با مشارکت مردم » معرفی می‌شوند. در واقع در این جشنواره ایده‌هایی که خروجی آن‌ها به بهتر شدن وضعیت دریاچه منجر شود معرفی می‌شوند.