اخبار آیین نوروز

نوروز، آیین نوروز

نوروز؛ جشن ۶ هزارساله جمشید برای خورشید

نوروز، آیینی شش‌هزارساله است که آن را به جمشید، شاه پیشدادی نسبت می‌دهند، این جشن، مراسمی خورشیدی است که با تاریخ دیرسال و اسطوره‌های کهن‌سال ایران پیوند دارد.