اخبار گردشگران ایرلندی در ایران

گردشگران ایرلندی در ایران،گردشگری

بررسی راهکارهای حضور گردشگران ایرلندی در ایران

با ابتکار دکتر اسلامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایرلند در نشست هیات رئیسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و کسب و کارهای وابسته به اتاق ایران راهکارهای حضور گردشگران ایرلندی در ایران با حضور نماینده سفیر بررسی شد.