اخبار چک های کاغذی

چک الکترونیکی،چک دیجیتال،قوانین جدید چک،امضای الکترونیکی،سامانه چک الکترونیکی،چک های کاغذی،با قوانین چک جدید آشنا شویم

با قوانین چک جدید آشنا شویم | چک الکترونیکی چیست؟

بانک مرکزی پیش نویس «الزامات، ضوابط و فرایندهای اجرایی چک الکترونیکی» را منتشر کرد. رویکرد اصلی سامانه چک الکترونیک، به حداقل رساندن مخاطرات و کاستی‌های موجود در فرایندهای چک کاغذی و ارائه روشی امن و در عین حال ساده برای مشتریان و بانک‌ها بیان شده است.