اخبار سمنان

انتقال آب خزر به سمنان،انتقال آب خزر

تولد یک دریاچه نمک در شمال ایران

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه حق نداریم کویر را گسترش دهیم، گفت: انتقال آب از خزر موجب آبادنی سمنان و هیچ جای دیگر نخواهد شد، این دریاچه امانتی است که باید برای آیندگان حفظ شود.