اخبار دیپلماسی

دیپلماسی ایران

سفرهای اخیر رئیس‌جمهور نمایانگر حرکت منطقی ایران در مسیر دیپلماسی است

برخی از افراد، دیپلماسی و مهمترین ابزار آن یعنی گفت‌وگو را بی‌فایده می‌دانند، دلیل بی فایده بودن دیپلماسی از نظر آنها، سرنوشت برجام است. آنها می‌گویند اگر مسیر دیپلماسی پس از ۱۲ سال گفت‌وگو به برجامی منتهی شد که امروز شاهد آن هستیم، بنابراین چرا باید عبرت نگرفته و به دنبال سازوکارهای بی‌نتیجه رفت؟