اخبار دکل های مخابراتی

دکل های مخابراتی،BTS،خطرات خطدکل های مخابراتی برای شهروندان

مردم در خطر ارتباطات الکترونیکی

فناوری برای همه مردم جهان چیز ارزشمندی محسوب می شود. اما پیشرفت فناوری های مختلف و گسترش استفاده از آنها چندان هم بی ضرر نبوده و در برخی موارد خطرات بزرگی را نیز برای سلامت انسان به همراه داشته است.