اخبار تخلیه

آلودگی هوا ،آلودگی هوای تهران،تخلیه تهران

چرا تهران باید تخلیه می‌شد و نشد ؟

کارشناس محیط زیست از شاخص‌ها و سازوکارهای منتهی به تخلیه شهرها به هنگام آلودگی هوا می گوید. وی در این یادداشت وضعیت آلودگی تهران در روز دوشنبه را نیز تحلیل می کند.