اخبار تحریف های عاشورا

عاشورا،تحریف های عاشورا

عاشورای بی شاخص

تحریف‌هاي عاشورا، ناشی از نوع نگاه «شورمآب» ما به اين بلای بشری و تقابل حق و باطل تاریخی است و واسفا كه ما از ديرباز از دریچه جناح یزیدیان و جريان امویان به این واقعه نگریسته‌ایم!