اخبار بهبود و ترمیم سالنهای سینما تحت تأثیر عوامل مختلف به تأخیر می اف