گفت آری گر توکل رهبرست

این سبب هم سنت پیغمبرست

گفت پیغامبر بواز بلند

با توکل زانوی اشتر ببند

رمز الکاسب حبیب الله شنو

از توکل در سبب کاهل مشو