یارب از آیین صواب خودم

هم تو بیاموز جواب خودم

بو که ز نزدهت گه درالسلام

بوی علیکی رسد و السلام