در صرف و نحو بين سبک دروهٔ اول و ساير دوره‌ها اختلافاتى که زياد مشهود و قابل ذکر باشد موجود نيست ـ و حتى بين صرف و نحو زبان پهلوى و سبک دورهٔ اول نيز تفاوت‌هاى زيادى که آن دو را از يکديگر به کلى جدا کند پديدار نمى‌باشد.