نثر فارسى اين دوره براى نگاشتن مطلب‌ها و موضوع‌هاى ديگرى نيز به‌کار برده شده است. از جملهٔ آنها کتاب‌هائى هستند که کم و بيش در موضوع‌‌هاى مربوط به شريعت و حکمت و کلام و تصوف و عرفان؛ و مبحث‌هاى علمى (مانند رياضيات و هيئت و نجوم و پزشکى و داروشناسى)، و دانش‌هاى ادبى و بلاغى (مانند فرهنگ‌نويسى و معما و عروض و قافيه و دستور زبان) نوشته شده است، و طبعاً هنگام بحث دربارهٔ انواع نثر در اين عهد بايد همهٔ آنها را در نظر داشت.