تذکره‌هاى مربوط به اين عهد از چند هزار افزون است، ولى به ذکر اين مقدار در احوال و نمونهٔ آثار برگزيده‌اى از شاعران اين عهد بسنده مى‌شود. کسانى که طالب آگاهى از احوال و آثار شمار بيشترى از شاعران عصر صفويه باشند مى‌توانند به بخش دوم از جلد پنجم تاريخ ادبيات استاد صفا و يا به منابع و مآخذى که در آن کتاب نام برده شده است مراجعت کنند. در بخش دوم از جلد پنجم تاريخ ادبيات استاد صفا علاوه بر کسانى که در اين مباحث ذکرشان گذشت از: فدائى شيرازى، نصيبى گيلانى، شريف تبريزى، فضولى بغدادى، اشکى، بدرى کشميرى، هجرى قمى، قاسم اردستانى، ارسلان طوسى، عتابى نجفى، نورى اصفهانى، قرارى گيلانى، اقدسى مشهدى، منصف اصفهانى، وحشى جوشقانى، رفيع خراسانى، انيسى شاملو، کوهرى همدانى، امانى، محوى همدانى، زمانى يزدى، رفيعى کاشانى، عتابى تکلو، کامل جهرمى، صفى اصفهانى، نظام دستغيب، فغفور گيلانى، نصيراى همدانى، مرشد بروجردى، ضياء اصفهانى، غياثاى شيرازى، حسن خان شاملو، نويدى اصفهانى، اوجى نطنزى، قاسم مشهدى، اظهرى، حکيم حاذق، سالک يزدى، صيدى تهرانى، سرمد کاشانى، ملاشاه بدخشانى، برهمن لاهورى، احسن تربتى، فوجى نيشابورى، ذبيحى يزدى، ناظم هروى، فانى کشميرى، عزتى شيرازى، رمزى کاشانى، عرشى دهلوى، مجذوب تبريزى، راقم مشهدى، نورس دماوندى، عظيماى نيشابورى، جوياى تبريزى، اثر شيرازى، عالى شيرازى ميرنجات اصفهانى، سرخوش کشميرى، مخلص کاشانى، عالى نيشابورى، شهرت شيرازى، گرامى کشمير، اميد همدانى و فقير هلوى سخن گفته شده است.