> قوای سه گانه - وزارت کارو اموراجتماعی وسازمانهای وابسته
آفتاب
موسسه کار و تامین اجتماعی
http://www.lssi.ir
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
http://www.irantvto.com
پایگاه اطلاع رسانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم
http://www.qomtvto.ir